Komunikat


 

Żyli prawem wilka – Żołnierze Wyklęci

„Żołnierze Wyklęci” – to żołnierze podziemia niepodległościowego i antykomunistycznego, stawiający opór sowietyzacji Polski i podporządkowaniu jej ZSRR w latach 1944-1963. Walczyli o wolną Polskę, mordowani przez Sowietów i komunistów polskich w PRL-u „wyklęci”, skazani na niepamięć.

„Szkoła Pamięta” to akcja, w którą wpisała się młodzież  SP im. Marii Skłodowskiej – Curie w Szczepanowie. Pod kierunkiem nauczycieli historii wykonała prezentację multimedialną „ Żyli prawem wilka – Żołnierze Wyklęci”. Do w/w działania edukacyjnego p. Ireneusz Janus opracował regulamin i ogłosił Szkolny Konkursu Historyczny. Uczniowie kl. 4 – 8 szkoły podstawowej mieli wykonać prezentację i przedstawić ją przed komisją konkursową.

Spośród kilkunastu prac zgłoszonych do konkursu komisja konkursowa w składzie: p. Dariusz Monkiewicz i p. Ireneusz Janus wybrała 4 najlepsze prace.  Laureaci tego konkursu 11 marca 2020 roku zaprezentowali się przed społecznością uczniowską klas 4 – 8 szkoły podstawowej i gronem pedagogicznym. Oto wyniki Szkolnego Konkursu Historycznego:

I miejsce – Hanna Orzechowska – kl. 6

II miejsce – Aleksandra Kaźmierczak  kl. 8

III miejsce  – Natalia Dubel i Anna Pietrzak kl. 6

Wyróżnienie przyznano Mikołajowi Puzio – kl. 5

 

Pani Dyrektor Wioletta Górna wręczyła dyplomy i nagrody książkowe. Nagrodzonym uczniom i pozostałym uczestnikom konkursu serdecznie gratulujemy.

Autor: Ireneusz Janus


 

Sukces Irenki

Gratulujemy Irence,  wychowance naszego przedszkola sukcesu sportowego . Zajęła Ona II miejsce w biegu na 100 m w IX Zimowym Biegu Dębowym organizowanym przez Gminę Dąbrowa.
Gratulujemy wszystkim uczestnikom biorącym udział w biegach i życzymy dalszych sportowych sukcesów.

Rekomendacje Ministra Edukacji Narodowej

w zakresie profilaktyki zdrowotnej w związku
z pojawiającymi się w niektórych krajach europejskich
przypadkami zachorowań na koronawirusa

Rodzicu, :

 • porozmawiaj z dzieckiem na temat przestrzegania podstawowych zasad higieny, w tym np. częstego mycia rąk z użyciem ciepłej wody i mydła oraz
  ochrony podczas kaszlu i kichania;
 • nie posyłaj przeziębionych i chorych dzieci do przedszkola lub szkoły;
 • jeśli dziecko nie miało kontaktu z osobą chorą, nie ma powodu do obaw;
 • jeżeli dziecko wróciło z terenów występowania koronawirusa i ma objawy grypopodobne, bezzwłocznie powiadom najbliższą stację sanitarno-epidemiologiczną, zgłosił się do oddziału zakaźnego lub oddziału obserwacyjno-zakaźnego;
 • jeśli masz dziecka do 8. roku życia, w przypadku nieprzewidzianego zamknięcia żłobka, przedszkola lub szkoły należy Ci się zasiłek opiekuńczy
  (art. 32 ust. 1 lit. a Ustawy z dnia 25 czerwca 1999
  o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby lub macierzyństwa,  U. 2017, poz. 1368);
 • W przypadku dodatkowych wątpliwości zadzwoń
  na infolinię Ministerstwa Zdrowia 800 190 590 (czynna całodobowo).

 

Dyrektor Szkoły

Wioletta Górna

Informacja GIS dla osób powracających z Płn. Włoch


 

WAŻNE!!!


 

Regulamin rekrutacji

Informujemy, że Regulamin rekrutacji na rok szkolny 2020/2021 można znaleźć w zakładce:
O szkole ⇒ Dokumenty,
lub pobrać tutaj: Regulamin rekrutacji.


 

Konkurs historyczny

Dyskoteka

Samorząd Uczniowski wziął sprawy w swoje ręce i zorganizował dyskotekę. To ostatni dzwonek przed Wielkim Postem. Uczniowie klasy VIII – Oskar Sobociński i Wiktor Mikulski, odpowiedzialni za muzykę, stanęli na wysokości zadania. Były tańce, hulańce i swawole do utraty tchu! W przerwach czynny był sklepik zorganizowany przez uczniów klasy VII – Wiktorię Kozłowską, Natalię Bednarek i Dominika Kruzel. Dzieciom się podobało, narzekali tylko, że tak szybko się skończyło.

Autor: Małgorzata Piskorska


 

Bezpieczeństwo na wsi

18 lutego odbyła się pogadanka dla klas IV – VIII na temat bezpieczeństwa na wsi.  Prowadzący reprezentował Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. Uczniowie naszej szkoły poznali czynności szczególnie niebezpieczne, związane z prowadzeniem gospodarstwa rolnego, których nie wolno powierzać dzieciom poniżej 16 roku życia. Była prezentacja, gra interaktywna, a na zakończenie każdy dostał komiks.

Autor: Małgorzata Piskorska


 

1% podatku – sam decydujesz, komu przekazujesz…

Jak co roku, zwracamy się do Państwa z prośbą o przekazanie 1% podatku za rok 2019 na rzecz naszej drużyny harcerskiej.

Podatnik w zeznaniu PIT 37:

W części „J” wpisuje:

– w rubryce „Nr KRS”: 0000268190

– w rubryce „Wnioskowana kwota”: kwotę odpisu 1% od podatku

W części „K” wpisuje:

– w rubryce „Cel szczegółowy 1%”: Hufiec Mogilno, 21 DH Szczepanowo, 88-306 Dąbrowa. Ta informacja jest bardzo ważna, ponieważ ułatwia przekazanie środków dla danej drużyny.

– w rubryce „Wyrażam zgodę”: podatnik stawia X.

Z góry dziękujemy za Waszą dobroduszność.

Czuwaj!!!

 

KLAUZULA INFORMACYJNA
1. [Administrator danych]
Administratorem Twoich danych osobowych, czyli podmiotem odpowiedzialnym za zgodne z prawem wykorzystywanie tych danych, są:
• Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Kujawsko-pomorska (zwana dalej “Chorągwią”).
2. [Inspektor Ochrony Danych]
Chorągiew dokłada starań, aby dane osobowe były wykorzystywane w sposób zapewniający zgodność z prawem i bezpieczeństwo. W tym celu Chorągiew powołała inspektora ochrony danych, z którym możesz kontaktować się bezpośrednio: mailowo pod adresem poczty elektronicznej: zhp-iodo@rt-net.pl, telefonicznie pod numerem telefonu: +48 888 942 222
3. [Cele, podstawy prawne i okres przechowywania danych osobowych]
Wykorzystujemy Twoje dane osobowe w celu informacyjnym i statystycznym na temat osób przekazujących 1 % podatku, a także w celu podziękowania za wsparcie. Wykorzystujemy Twoje dane w powyższych celach, ponieważ jest to niezbędne do realizacji naszych uzasadnionych interesów (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
4. [Ujawnianie danych osobowych]
Twoje dane osobowe pochodzą od stron trzecich – Urzędu Skarbowego, tylko w sytuacji, gdy składając deklarację podatkową wyraziłeś zgodę na przekazanie danych osobowych do Organizacji Pożytku Publicznego, którą wspierasz.
Nie ujawniamy Twoich danych podmiotom spoza Związku Harcerstwa Polskiego.
5. [Prawa osób, których dane osobowe dotyczą]
W związku z wykorzystywaniem Twoich danych osobowych możesz w każdej chwili:
1) wnieść sprzeciw wobec wykorzystywania danych osobowych na podstawie tzw. prawnie
uzasadnionego interesu; na skutek wniesienia sprzeciwu rozważymy, czy – ze względu na Twoją szczególną sytuację – ochrona Twoich interesów, praw i wolności przeważa nad interesami, które realizujemy, wykorzystując te dane osobowe. Jeżeli Twój sprzeciw okaże się zasadny, a nie ma innej podstawy prawnej wykorzystania tych danych, usuniemy je.
Ponadto możesz:
1) żądać dostępu do danych osobowych, uzyskania potwierdzenia czy dane osobowe są wykorzystywane, uzyskania kopii danych osobowych oraz uzyskania istotnych informacji związanych z wykorzystywaniem tych danych (na podstawie art. 15 RODO),
2) żądać sprostowania danych osobowych, gdy są niekompletne lub nieprawidłowe (na podstawie art. 16 RODO),
3) żądać usunięcia wszystkich lub niektórych danych osobowych (na podstawie art. 17 RODO), jeżeli odpadł cel lub podstawa prawna wykorzystywania tych danych albo jeżeli dane osobowe były wykorzystywane niezgodnie z prawem,
4) żądać ograniczenia wykorzystywania danych osobowych (na podstawie art. 18 RODO) na czas niezbędny do rozstrzygnięcia o zasadności żądania usunięcia lub sprostowania tych danych albo na czas niezbędny do ustalenia, dochodzenia lub obrony Twoich roszczeń.
Masz również prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. Skargę możesz wnieść w formie elektronicznej, w formie pisemnej albo ustnie do protokołu w siedzibie Prezesa Urzędu.


 

Facebook

Likebox Slider Pro for WordPress