Home   Harcerze   1% podatku dla naszych harcerzy i zuchów

1% podatku dla naszych harcerzy i zuchów

My, harcerze mamy ogromną nadzieję, że jak co roku możemy liczyć na Państwa dobry gest. Mocno wierzymy w to, że się nie zawiedziemy.

Aby nas wesprzeć, należy:

w zeznaniu PIT 37 w części „K” wpisać:

– w rubryce „Nr KRS”: 0000268190

– w rubryce „Wnioskowana kwota”: kwotę odpisu 1% od podatku

w części „L” :

– w rubryce „Cel szczegółowy 1%”: Hufiec Mogilno, 21 DH Szczepanowo, 88-306 Dąbrowa. Ta informacja jest bardzo ważna, ponieważ ułatwia przekazanie środków dla danej drużyny.

– w rubryce „Wyrażam zgodę”: podatnik stawia X.

Z góry dziękujemy za Waszą dobroduszność.

Czuwaj!!!

 

KLAUZULA DLA OSÓB PRZEKAZUJĄCYCH 1 PROCENT NA RZECZ CHORĄGWI KUJAWSKO-POMORSKIEJ ZHP

1. [Administrator danych]

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Chorągiew Kujawsko-Pomorska ZHP, Dworcowa 56, 85-010 Bydgoszcz, e-mail: kujawskopomorska@zhp.pl

2. [Inspektor Ochrony Danych]

Chorągiew dokłada starań, aby dane osobowe były wykorzystywane w sposób zapewniający zgodność z prawem i bezpieczeństwo. W tym celu Chorągiew powołała inspektora ochrony danych, z którym możesz kontaktować się bezpośrednio: mailowo pod adresem poczty elektronicznej: iod.kujawskopomorska@zhp.pl, telefonicznie pod numerem telefonu: +48 888 942 222

3. [Cele, podstawy prawne i okres przechowywania danych osobowych]

Wykorzystujemy Twoje dane osobowe w celu informacyjnym i statystycznym na temat osób przekazujących 1 % podatku, a także w celu podziękowania za wsparcie. Wykorzystujemy Twoje dane w powyższych celach, ponieważ jest to niezbędne do realizacji naszych uzasadnionych interesów (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

4. [Ujawnianie danych osobowych]

Twoje dane osobowe pochodzą od stron trzecich – Urzędu Skarbowego, tylko w sytuacji, gdy składając deklarację podatkową wyraziłeś zgodę na przekazanie danych osobowych do Organizacji Pożytku Publicznego, którą wspierasz.

Nie ujawniamy Twoich danych podmiotom spoza Związku Harcerstwa Polskiego.

5. [Prawa osób, których dane osobowe dotyczą]

W związku z wykorzystywaniem Twoich danych osobowych możesz w każdej chwili:

page4image3931806960 page4image3931807248

1) wnieść sprzeciw wobec wykorzystywania danych osobowych na podstawie tzw. prawnie uzasadnionego interesu; na skutek wniesienia sprzeciwu rozważymy, czy – ze względu na Twoją szczególną sytuację – ochrona Twoich interesów, praw i wolności przeważa nad interesami, które realizujemy, wykorzystując te dane osobowe. Jeżeli Twój sprzeciw okaże się zasadny, a nie ma innej podstawy prawnej wykorzystania tych danych, usuniemy je.

Ponadto możesz:

  1. 1)  żądać dostępu do danych osobowych, uzyskania potwierdzenia czy dane osobowe są wykorzystywane, uzyskania kopii danych osobowych oraz uzyskania istotnych informacji związanych z wykorzystywaniem tych danych (na podstawie art. 15 RODO),
  2. 2)  żądać sprostowania danych osobowych, gdy są niekompletne lub nieprawidłowe (na podstawie art.

16 RODO),

  1. 3)  żądać usunięcia wszystkich lub niektórych danych osobowych (na podstawie art. 17 RODO), jeżeli

    odpadł cel lub podstawa prawna wykorzystywania tych danych albo jeżeli dane osobowe były

    wykorzystywane niezgodnie z prawem,

  2. 4)  żądać ograniczenia wykorzystywania danych osobowych (na podstawie art. 18 RODO) na czas

    niezbędny do rozstrzygnięcia o zasadności żądania usunięcia lub sprostowania tych danych albo na czas niezbędny do ustalenia, dochodzenia lub obrony Twoich roszczeń.

Masz również prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. Skargę możesz wnieść w formie elektronicznej, w formie pisemnej albo ustnie do protokołu w siedzibie Prezesa Urzędu.


 

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *


*Facebook

Likebox Slider Pro for WordPress